Política de privacitat

Responsable del tractament
 

Titular: Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
NIF: G59684548
Domicili social: Cr. Palau de la Música, 4-6, 08003 – Barcelona
Dades registrals: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 514.
Correu electrònic: (comunicacio@palaumusica.cat).

Informació i consentiment

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (en endavant, el “PALAU DE LA MÚSICA”), de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, t’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals introduïdes en els seus fitxers.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, quedes informat sobre la forma en què el PALAU DE LA MÚSICA recull, tracta i protegeix les teves dades personals voluntàriament proporcionades a través del lloc web (www.vibe35.cat) (en endavant, el “Lloc Web”).

L’acceptació de la Política de Privacitat inclosa en els formulari del Lloc Web a través del qual voluntàriament ens has facilitat les seves dades personals (concretament, el teu nom i la teva adreça de correu electrònic), implica el teu consentiment per poder tractar les teves dades personals per a les finalitats indicades en la mateixa.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. FINALITATS

T’informem que les dades personals que voluntàriament ens puguis facilitar mitjançant l’emplenament del formulari del Lloc Web, seran tractades amb confidencialitat pel PALAU DE LA MÚSICA, i seran dedicades exclusivament per a les finalitats que s’indiquin en la Política de Privacitat inclosa en el corresponent formulari del Lloc Web, la qual voluntàriament has acceptat de manera expressa i inequívoca.

Les dades que et sol·licitem a través del formulari del Lloc Web són exclusivament el teu nom i la teva adreça de correu electrònic. Al respecte, t’informem de que les dades sol·licitades són obligatòries per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podrem atendre les mateixes.

Les finalitats de tractament de les teves dades personals per part de PALAU DE LA MUSICA són les següents:

  • Enviament de comunicacions comercials, informacions, promocions, ofertes i notícies relatives al projecte cultural “VIBE35” a que fa referència el Lloc Web, mitjançant l’enviament a l’usuari a través del correu electrònic proporcionat, d’informació promocional relativa als concerts i espectacles que eventualment ofereixin els 6 Equipaments que formen part de VIBE35 (Palau de la Música Catalana, Mercat de les Flors, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Gran Teatre del Liceu i l’Auditori de Barcelona).
  • Enviament de la Newsletter del projecte VIBE35.
  • Notificació de canvis i/o desenvolupaments importants de la política de privacitat, l’avís legal o política de cookies.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les teves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·licitis la supressió de la informació o exercitis el teu dret d’oposició o limitació al tractament. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el teu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de les promocions de VIBE35.

DESTINATARIS A QUI ES PODRÍEN COMUNICAR LES SEVES DADES PERSONALS

Les teves dades personals seran posades a la disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona la nostra plataforma i d’eventuals tercers proveïdors amb els qui eventualment subcontractem algun servei (per exemple, l’enviament de les ofertes de VIBE35). Els proveïdors subcontractats compliran a tot moment amb les condicions establertes en el RGPD.

L’acceptació de la present Política de Privacitat implica que acceptes expressa i inequívocament que les teves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats abans esmentades.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com usuari-interessat, pots sol·licitar l’exercici dels següents drets davant del PALAU DE LA MÚSICA, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a comunicacio@palaumusica.catindicant en ambdós cassos l’assumpte: “Protecció de dades – VIBE35”.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Com usuari, tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

T’informem així mateix que en l’eventual cas que consideris que els teus drets no s’han atès degudament, tens el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ

El PALAU DE LA MÚSICA obté la informació de les teves dades personals mitjançant el formulari de registre del Lloc Web.

El PALAU DE LA MÚSICA obté la informació mínima i indispensable en relació a les finalitats per a les quals seran tractades les seves dades personals.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador de serveis informàtics ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari haurà d’emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades i garanteix que té una edat compresa entre els 18 i els 35 anys, sent aquest el públic (“públic jove”) a qui van dirigides les ofertes promocionals del Lloc Web.

Si ens has facilitat dades personals d’un tercer hauràs d’haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats, amb caràcter previ a la seva inclusió als nostres fitxers.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El PALAU DE LA MÚSICA podrà modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Si realitzem canvis materials a aquesta Política de Privacitat, et proporcionarem un avís destacat conforme a les circumstàncies, per exemple, mostrant un avís destacat dins del Lloc Web o enviant-te un correu electrònic.

Última actualització d’aquesta Política de Privacitat: setembre de 2022.

REGISTRE DEL LLOC WEB

T’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals voluntàriament proporcionades a través d’aquest formulari és la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA amb domicili a C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona.

Amb l’acceptació de la present política de privacitat ens autoritzes expressament per a tractar les teves dades personals amb la finalitat d’enviar-te -mitjançant correu electrònic- comunicacions comercials, informacions, promocions, ofertes i notícies relatives al projecte cultural “VIBE35” a que fa referència aquest Web i als concerts i espectacles que eventualment ofereixin els 6 Equipaments que formen part de VIBE35 (Palau de la Música Catalana, Mercat de les Flors, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Gran Teatre del Liceu i l’Auditori de Barcelona).

La base legal per al tractament de les teves dades personals és el teu consentiment.

No es faran cessions de les teves dades a tercers (només es podran comunicar dades a tercers proveïdors amb els qui eventualment subcontractem algun servei, en la seva condició d’encarregat del tractament).

Les teves dades personals seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o mentre no sol·licitis la supressió de la informació.

Posteriorment, les teves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el teu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a comunicacio@palaumusica.cat ndicant l’assumpte: “Protecció de dades, Drets VIBE35”, juntament amb la fotocòpia del teu DNI.

T’informem així mateix que en l’eventual cas que consideris que els teus drets no s’han atès degudament, tens el dret a presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos).